Forum Support

Prijem korisnika

Prijem korisnika u KJU Disciplinski centar za maloljetnike.

read more

Easy to starts

Radno vrijeme 

Radno vrijeme KJU Disciplinskog centra za maloljetnike 

read more

Great docs & support

Formulari 

Potrebna dokumentacija za prijavu u KJU Disciplinski centar za maloljetnike.

read more

HomeO nama

O nama

KJU “Disciplinski centar za maloljetnike” (skraċeni naziv: KJU Disciplinski centar) je Kantonalna javna ustanova osnovana od strane Skupštine Kantona Sarajevo.

Djelatnost Disciplinskog centra:

Izvršavanje odgojne mjere – disciplinske mjere upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike izrečene maloljetnom učiniocu krivičnog djela, na način propisan Krivičnim zakonom i Zakonom o izvršavanju krivičnih sankcija:

-na određeni broj sati tokom dana praznika, ali najviše četiri uzastopna dana praznika;

-na određeni broj sati tokom dana, ali najduže u trajanju od jednog mjeseca;

-na neprekidni boravak tokom određenog broja dana, ali ne duže od dvadeset dana.

KJU Disicplinski centar po naredbi suda provodi odluku o privremenom smještaju maloljetnika u toku pripremnog postupka.

KJU Disicplinski centar organizuje djelatnost Dijagnostičko – opservacionog centra namjenjenog za identifikaciju, utvrđivanje i procjenu etiologije, stepena i intenziteta prisutnih poremećaja u ponašanju kod djece oba spola, koja su upućena na dijagnostičku obradu od strane suda, tužilaštva ili nadležne službe socijalne zaštite s ciljem predlaganja odgovarajuće mjere, te daljeg adekvatnog stručnog tretmana.

KJU Disciplinski centar u Službi za prevenciju, prihvat i zaštitu djece u riziku, koja je fizički odvojena od drugih organizacionih jedinica ove ustanove, obavlja poslove vezano za zbrinjavanje djece do 18. godina starosti koja se nalaze u riziku.

Centar za socijalni rad kao organ starateljstva, radi zaštite najboljeg interesa djeteta, a na prijedlog Stručnog tima, rješenjem može odlučiti o njegovom smještaju u Disciplinski centar-Služba za prevenciju, prihvat i zaštitu djece u riziku i bez pristanka roditelja, koje može trajati najduže dva mjeseca.

 

 Služba za prevenciju, prihvat i zaštitu djece u riziku vrši poslove dnevnog zbrinjavanja i zaštite djece na dobrovoljnoj osnovi .

GDJE SE NALAZIMO

Joomla templates by Joomlashine